طرح ازدواج آسان چیست؟ لیست هزینه های ازدواج آسان در سال ۱۴۰۲

در سالهای گذشته، تبلیغات زیادی برای ترویج ازدواج آسان در بین جوانان صورت گرفته است. تبلیغاتی که دانشجوها را هدف اصلی خود…